Wat is reïncarnatietherapie?

Reïncarnatietherapie gaat nog verder terug in de tijd op zoek naar de oorzaak van een probleem. Deze therapievorm werkt met ervaringen en emoties uit vorige levens en de periode tussen dood en nieuwe geboorte. Hetzelfde “ik” of dezelfde ziel of hetzelfde bewustzijn ervaart zich in andere tijden en in een ander lichaam.
De levensgeschiedenis van een mens omvat veel meer dan de bewuste en onbewuste herinneringen en ervaringen uit het huidige leven. Telkens weer blijkt dat vorige levens en het tussenbestaan een belangrijke rol spelen. Door deze te ervaren komen belangrijke levensthema’s aan bod, waardoor helder zal worden wie je werkelijk bent en wat de zin en het doel van dit leven zijn. Geloof in reïncarnatie is hiervoor niet noodzakelijk.

Het uitgangspunt van reïncarnatietherapie is eenvoudig: problemen die in het heden beleefd worden, hebben hun oorsprong in het verleden. De problemen, overtuigingen, emoties of lichamelijke klachten of sensaties kunnen gebruikt worden als een brug naar de oorzaak in het verleden. D.m.v. de zogenaamde brugtechnieken kan men de oorspronkelijke ervaring opsporen, herbeleven en herinterpreteren. Vooral dit laatste is zeer belangrijk. Uiteraard is de herbeleving belangrijk om het verband tussen oorzaak en gevolg te zien en natuurlijk is het belangrijk om alsnog niet verwerkte emoties te uiten, maar nog belangrijker is de heling.
Deze heling vindt vaak plaats als men naar het moment vlak na het overlijden gebracht wordt, het moment dat men terugkijkt op dat leven. Men ziet dan vaak wat men heeft moeten leren, wat men heeft laten liggen. Ook vergeving vragen of vergeving geven, ook aan zichzelf is dan mogelijk.
De eerder genoemde brugtechnieken gaan als volgt. De therapeut vraagt u zich te concentreren op de emotie die bij het probleem hoort of u te concentreren op het lichaamsgevoel dat met uw probleem samenhangt. Een andere mogelijkheid is terug te gaan naar een recente, concrete ervaring waarin dit probleem speelde.
Ook kan hij u een aantal malen een zin laten herhalen die hij eruit gepikt heeft als emotioneel beladen en horend bij het probleem; dit noemt men een postulaat. Deze methode is bekend door het werk van Morris Netherton, bij wie ik recent een driedaagse seminar gevolgd heb. Deze Amerikaanse psychiater wordt samen met de Nederlandse psycholoog Hans ten Dam beschouwd als één van de grondleggers van de reïncarnatietherapie.

Er zijn twee manieren waarop vorige levens een belangrijke invloed schijnen te hebben op huidig gedrag. Ten eerste zijn deze personen uit vroegere tijden herkenbaar als andere persoonlijkheden in onszelf, een figuur die vaag op de achtergrond van ons bewustzijn aanwezig is. Ten tweede het soms onontkoombare gevoel, dat het levensverhaal van iemand op de een of andere manier wordt herhaald in dit leven en dat het nog niet afgerond is.
Bovendien kunnen bij verschillende problemen en levensthema's in het heden vorige levens een rol spelen. Hieronder volgt een aantal mogelijke aanwijzingen voor het werken met vorige levens.

  • Depressiviteit en gebrek aan energie. Dit kan te maken hebben met onvoltooide rouwprocessen en/of langdurige wanhoop in dit en/of vorige levens.
  • Fobieën en irrationele angsten. Deze kunnen te maken hebben met trauma's rond de dood.
  • Materiële onzekerheid kan veroorzaakt zijn door herinneringen aan armoede en honger, zowel in dit leven als in vorige levens.
  • Eetstoornissen hebben in mijn ervaring dikwijls te maken met de (verstoorde) ervaring van het eigen lichaam, persoonlijkheid en seksualiteit als gevolg van traumatische gebeurtenissen in dit en/of vorige levens.
  • Een gewelddadige dood laat vaak diepe sporen na, die zich op verschillende manieren kunnen uiten in het nu. Dit geldt ook voor de pijn die voortkomt door het in de steek gelaten worden of het verliezen van dierbaren. Deze drie komen relatief het meeste voor in reïncarnatietherapie.
  • Onredelijke, onverklaarbare woede naar anderen komen voort uit onopgeloste conflicten, zelfs uit vorige levens.
  • Extreme, onverklaarbare vormen van verliefdheid, gehechtheid, angst, verdriet of woede bij een bepaalde persoon kan te maken hebben met een relatie met die persoon in een vorig leven.
  • Seksuele problemen kunnen te maken hebben met seksueel misbruik, zowel in dit als in vorige levens.
  • Machtsconflicten kunnen voortkomen uit macht en onmacht, machtsmisbruik in vorige levens, soms met dezelfde mensen in een andere rolverdeling.
  • Chronische lichamelijke klachten kunnen op de plaats zitten van lichamelijke verwondingen uit vorige levens verbonden met een traumatische gebeurtenis.

In zijn algemeenheid zou men kunnen zeggen dat de meeste "psychologische ziekten" overgeërfd zijn op een psychisch niveau. Trauma's nu blijken een herhaling te zijn van vergelijkbare gebeurtenissen uit vorige levens. Of een gebeurtenis blijkt de veel zwaardere lading van een vorig leven op te roepen.
Als een klein voorval reacties oproept die buiten proportie zijn en niet te verklaren in dit leven moet men zeker aan soortgelijke gebeurtenissen gaan denken in vorige levens.
De term herhalingsdwang van Freud en complex van Jung en Fritz Perl's idee van de onvoltooide kwesties (unfinished business) kunnen zeker beschouwd worden als een dynamiek die zich over verscheidene levens kan uitspreiden.